1580-03-26 Huwelijk Jacob Tijmansz & Marij Willems

Ten jaere ende daghe sijn gecompareert Ja- cob tijmanss met sijne moeder loeberich jacobs ten eender ende marrij willems out xxviii jaeren met haer suster lan- trijn willems ter andere. Ende alsoo sij comparanten bij haere waerheijt verclaerden dat sij vrije persoonen waeren ende met niemandt verlooft noch berust ende den anderen in bloede so na niet bestonden waerdoor een christelick huwelick verhindert mocht werden sijn hen drie sondaechs proclamatiens gedecreteert

By |2020-09-30T08:43:04+00:00September 27th, 2020|0 Comments
Go to Top