Genealogie & Geschiedenis van de Familie ‘Hooft van Huijsduijnen

1220 – 2020

Genealogy & History of the ‘Hooft van Huijsduijnen‘ Family

Copyright Amsterdam Museum: Portret van een man, mogelijk Goossen of Jan Beth Jacobsz [Hooft] (ca. 1520 – 1600) – SA26045 – Amsterdam Museum. Het merkteken op het wapenschild op het schilderij past bij iemand uit deze familie. Hetzelfde merkteken is aangetroffen in het Stadsarchief Amsterdam en deze Goossen of Jan Beth Jacobz [Hooft] is qua leeftijd een goede match. Dit werk wordt toegeschreven aan Dirck Barendsz, die dit portret schilderde tussen 1575 – 1580. Info door Dr. Norbert Middelkoop, Senior Conservator schilderijen, tekeningen en prenten Amsterdam Museum, en Bas Dudok van Heel, genealoog, oud stads archivaris Amsterdam en specialist in genealogische vraagstukken in relatie tot portretten

Deze website is nu uitsluitend voor Familie, omdat er een groot aantal toevoegingen en verbeteringen noodzakelijk zijn om de beoogde kwaliteit te waarborgen. Bovendien ben ik een Familiekroniek aan het schrijven, Deel I, die de Familie in de middeleeuwen volgt. De familiekroniek is gebaseerd op professionele genealogische protocollen, maar ook op nieuwe methodieken, en wordt gesponsord door het Centraal Bureau voor de Genealogie en het Archief Amsterdam. Feitelijk begint de Kroniek met de geboorte van Tideman Janszoon, cuper, rond 1365, maar we kunnen nog veel verder terug in de tijd met indirect bewijs. Die nieuwe methodieken blijken uitzonderlijk en onverwacht succesvol te zijn, en leveren zo’n 75+ middeleeuwse genealogieën van verwante families uit Amsterdam, die voornamelijk hun oorsprong hebben uit Amstelland, Kennemerland en Waterland. Deze families zijn bijna zonder uitzondering van edele afkomst, voornaam, uiterst vermogend, politiek, economisch en religieus actief, en vaak betreft het hier het stedelijk patriciaat. De Kroniek levert ook nieuwe inzichten in de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam, en in mindere mate Nederland. De Nederlandse middeleeuwse geschiedenis is voornamelijk gebaseerd op de graven, bisschoppen en hoge adel. In feite gaat Kroniek I over de laag net onder die hoge adel, met name de Hoekse adel, en geeft daarom nieuwe inzichten in wat de Heren werkelijk deden.

Hopelijk wordt deze Kroniek I in 2026 of 2027 in Boekvorm uitgebracht, na 5 jaar studie, en het blokken van deze website wordt mede gedaan uit copyright overwegingen. Dit was uitdrukkelijk het advies van de sponsors. Met de uitgave van Kroniek I zal deze website aangepast gaan worden, en zullen bijvoorbeeld alle voetnoten, addenda, literatuur referenties en namenlijsten op deze site gepubliceerd worden, met een korte samenvatting van de Kroniek I.

Deze boeken zijn verschillend in methodiek. Het eerste boek is veel complexer omdat de genealogische bewijslast moeilijker wordt voor 1514, en er ook naar indirecte bewijzen gezocht moeten worden, zoals familieverbanden, familieprofielen, geschiedenis. Vanaf 1514, het tweede boek, is er volledig direct genealogisch bewijs. Kroniek II begint met Jacob Hooft, Tijmanszn, geboren rond 1490, zoon van Tijman Nannincxzoon, zoon van Nanninck Tijmanszn, zoon van bovengenoemde Tideman Janszn. Jacob Hooft, Tijmanszn is de grootvader van Margriet Hooft, echtgenoot van Joost Willemszn van Huijsduijnen, uit welk huwelijk Jacob Hooft van Huijsduijnen geboren werd.

In feite is het belangrijke document, de Weeskamer Inbreng van november 1514, wanneer de inschrijving in het Amsterdamse Weesboek plaatsvindt na de dood van Tijman Nannincxzoon, het raakpunt tussen Kroniek I en II.

Mij is gevraagd tijdens een presentatie in Deventer op 15 juni 2024 om aan te geven welke Families behandeld worden. Hier volgt dan in antwoord de voorlopige Index van het Boek.

§A. Inleiding

A.1 De gevolgen van klimaatverandering

A.2 Periode I: 600-1150

A.3 Periode II: 1150-1250

A.4 Periode III: 1250-1300

§1. Jan I, Hadewaert van Overmere ±1225-ca.1301

Aant 1: Morsiel

Aant 2: Zasse

§2. Vrederic Jansz, Hadewaert van Overmere ±1250-<1334

Aant 3: Dobbe

Aant 4: Symon Lambertssoon uit Diemen

Aant 5: Witte, Albus

Aant 6: Meynaert

Aant 7: Backer

Aant 8: Dick Hildebrantszn

Aant 9: Auwel Pieterszn

§3. Tydeman I Jan Hadewaert sone van Overmere, cuper ±1280 – > 1343

Aant 10: Oudencoip

Aant 11: Scraper

Aant 12: Trude

§4. Tideman II [Tydemanszoon, Nellemzoon] cuper, ±1310->1370

Aant 13: Cuper

Aant 14: Wedighe

Aant 15: Bloemert

§5. Jan Tymanzoen cuper, ±1340 – >1399

5.3 Nannekijn Heynric Moelnaersdochter, e.v. Jan Tymanszoon cuper

5.3.1 Voorouders Nannekijn Heynric Moelnaers dochter

5.3.2 Nageslacht Jan Moelnaerszn, oom van Nannekijn

5.3.3 Heyntgen Moelnaer, broer Nannekijn

5.4 Kinderen Jan Tymanszoen cuper

5.4.1 N.N. Jan Tideman cupersdochter

5.4.2 Cleas Jan cuperszoen

5.4.3 Tyman Jansz cuper, volgt § 6

5.5 Mogelijke afstammelingen Nanne

5.5.1 Coppe Nane & Nane Ghijsbert Coppensoen

5.5.2 Kerstant Nannenz van Lis

5.5.3 Nanninc Outghersoen

5.5.4 Nanne, Jan Claeszn wijf

Aant 16: Moelnaer

§6. Tijman Janszn cupers ±1360->1394

6.1 Tijman Jansz cuper

6.2 Jan Willemdochter e.v. Tyman Janszn, cuper

6.3 Kinderen Tyman Jansz, cuper

6.3.1 Jan Tijmanszn

6.3.2 Geertruyt

6.3.3 Nanne e.v. Jan Claeszn, Margriet e.v. Peter Copperts

6.3.4 Nanninck, volgt § 7

§7. Nanninck Tijman Jansz ±1400-1482

7.1 Nanninck Tijman Jansz

7.2 N.N. Jacob jonge Jacobszoon dochter, e.v. Nanninck Tijmanszn

7.3 Kinderen Nanninck en N.N. Jacobszoon dochter

7.3.1 Jacob Nannincxzn die goutsmit

7.3.2 Pilgram

7.4. Kinderen Nannick en N.N. .dochter, 2de e.v. Nanninck Tymanszn

7.4.1 mr. Peter

8.4.1.1 Petrus Nannius

7.4.2 Tyman, volgt § 8.

§8. Tijman Nanninckszn ±1434-1514

8.1 Tijman Nannincxzn

8.2 Gebbe, 1ste e.v. Tijman Nannincxzn

8.3 Alijdt Jan Bette dochhter, ca.1462-1522, 2de e.v. Tijman Nanincxkzn

§9. Jacob Hooft Tijmanszn

9.1 Jacob Hooft Tijmanszn

9.2 Dieric Hooft ±1250->1310

9.2.1 Geslacht Hooft uit Nedersticht

9.2.2 N.N. Jacob Hooft dochter

. Speciale Onderwerpen

10.1 Familie afkomst uit Waterland, Amstelland, Eemland, Rest Nedersticht

10.2 Warmoesstraat 101, 1012HZ, Amsterdam in de 14e en 15e-eeuw

10.3 De Familie en het bestuur van Amsterdam

10.4 Bierbrouwers, Alebrouwers en Olieslagers

10.6.1 Kuipers

10.6 Molenaars en Koopmannen

10.7 Smit

§11. Van Huijsduijnen tot 19 november 1514

§12. Vooruitblik op Kroniek II; de oude namen komen terug

Nr.72 van Davelaer, Dafselar, Daverlar

Nr.73 van Blockland, Blokland, Bloclant

Nr.73 Poeijt

Nr.75 He(e)rmans, Hereman, Herman

Nr.76 Schade, Scade, Scadelant, Scadewijc, Scaedwijc

Nr.77 Zoest, Zoes, Soest

Deel II de Magen en Vrunden

Middeleeuwse familiebanden

Nr.1 Roedetgin, Roeden, Rodingh, Roeder, Rode, Rodinx

Nr.2 Abbe, Abbo, Abbonis, Abbekerck, Abbebroeck

Nr.3 Allard, Allaert, Alebrecht

Nr.4 Pouwel, Paulus, Pauwel

Nr.5 Walich, Scenaert & Ghelle

Nr.6 Doos, Bicker, Duijn

Nr.7 Avezaete, Ave

Nr.8 van Muden

Nr.9 Fekerdey, Feckerdeij, Feckerdy

Nr.10 van Wulven, Wlven, Vulven, Wluinne, Wlfinnen, Wleun, Vulvinne

Nr.11 Beduynre, Boduunre

Nr.12 Hollant

Nr.13 Bruyninck, Brune

Nr.14 Baerden

Nr.15 jonge Jacob Jacobszn

Nr.16 Jan Beth Jansz

Nr.17 Talinc

Nr.18 Noirt

Nr.19 Benne, Benningh, Bennekijn, Banninck

Nr.20 van der Schellinck

Nr.21 Gibben

Nr.22 van der Hoven

Nr.23 van Loenrescoten (zie nr. 33 en 48)

Nr.24 Oete

Nr.25 Vene

Nr.26 van Maerloe

Nr.27 van Lynscoten

Nr.28 Horne, Altena en Outhsoorn

Nr.29 Duvinc

Nr.30 Werenbouts, Wormbout, van Wormer, Wermer

Nr.31 Helmer – zie nr.33

Nr.32 Eggert, Eggaerd, Eggaert, Eggairt, Eggart, Egghart, Eggehard, Eggherd, Egghert, Aegihardus, Eighard, Eighart, Ekegard, Ekgehard

Nr.33 van der Anxster, Angstel (zie nr.23 en 48)

Nr.34 den Gribber, Grebber

Nr.35 die Wael

Nr.36 Zael

Nr.37 Leyden x Cuijck

Nr.38 Hol[l]esloot

Nr.39 Claes Heyn Claesznszn

Nr.40 Ruijsch, Ruske, Rusce, Ruesge, Rusghe

Nr.41 Coppe, Coppert. Coppaert, Coppijn, Coptgin

Nr.42 van Montfoort

Nr.43 van der Graft & Hillinc

Nr.44 Moyaert

Nr.45 Hoessche, Hose

Nr.46 Dier, Dyere, Dyre, Diere

Nr.47 Bloc

Nr.48 Loen, Loenen, Lonen, Loenrevene (zie nr.23 en 33)

Nr.49 Buyck

Nr.50 van Campen

Nr.51 Jan scout Aerntzn

Nr.52 Ludeman, Lumans, Ludekijn, Ludetgijn

Nr.52a Luytgin, Luutgijn, Luutgin

Nr.53 van Diemen

Nr.54 Pijl, Pyl, Pil, Pillen

Nr.55 Cok, Coek, Coke, Cog

Nr.56 van Ylp, Ilp

Nr.57 Delman

Nr.57a Deyman

Nr.58 Tede, Tete, Tedinc, Tedingh, Tedekijn

Nr.59 Brouwer

Nr.60 Gaeff

Nr.61 Symon van der Burch, Verburch, Verburg

Nr.62 Boel, Boelen, Bole

Nr.63 Bye, Bije, Beye

Nr.64 Noddaert, Noetert, Nottairt, Notaert, Noetaert, Oetaert, Nyttaert, Nittert

Nr.65 Neck

Nr.66 Pluckrose van Hadewaert

Nr.67 Lichtenbergh, Lichtenberch, Lechtenberge

Nr.68 Vryese, Vrieze, Frese, Vrese, Vries

Nr.69 Bosinchem, Bosinkhem, Beusinchem, Businchen, Vyanen, Vianen

Nr.70 Loef, Luf

Nr.71 Vrancken, Vrancken, Vrencken, Vrenkin

Aant Vistgin

In Godts liefde brant” is een citaat uit: De werken van barmhartigheid, vertoond in ‘t leeven van den heiligen Elisabeth, dochter des konings van Hongaryen gemalinne van Ludovicus, Grave van Thuringen. Leerzaam zinspel ter dienst der Jonkheid.

Het eerste Gasthuis (= zieken verpleging)van Amsterdam werd zeker vóór het midden van de 14e eeuw gesticht door een gild, dat St Elisabeth van Hongarije tot patrones had [Geschiedenis van Amsterdam deel I, Jan ter Gouw p. 350]. Het lijkt dan ook aannemelijk dat Goossen of Jan Beth iets te maken had met dat St. Elisabeth’s Gasthuis, misschien als Regent, en misschien deelde Jan Beth en het Gasthuis dezelfde lijfspreuk.

Later, toen Amsterdam 3 gasthuizen had, werd dit St. Elisabeths Gasthuis doorgaans het Oude Gasthuis genoemd.

Dit is de privé Home Page van – en alleen toegankelijk voor – de Familie “Hooft van Huijsduijnen” en gasten. Alle inhoud staat onder Copyright T.H.M. Hooft van Huijsduijnen en Uitgeverij Verloren, 2021, en geen inhoud mag zonder toestemming gepubliceerd worden. Geen enkele informatie op de pagina’s van de website mag anders gebruikt worden dan uitsluitend voor privé doeleinden.

Deze Home Page bevat alle bekende genealogische gegevens, van familie, en publieklijke gegevens.

±1730 zilveren lakstempel met wapen Hooft van Huijsduijnen

Dat kunnen zijn kopieën, literatuur, aktes, etc., van de laatste 600 jaar, en gaan terug tot de voorname Amsterdamse Schepen families Baerden, Rijcke Dirc en  Hooft, onder andere, en de voorname Haarlemse Schepen familie van Huijsduijnen uit de 14e en 15e eeuw respectievelijk.

Wat betreft de vroegste familie geschiedenis in Amsterdam, mag S.A.C. Dudok van Heel, met zijn standaardwerk “Van Amsterdamse burgers tot Europese patriciërs” toch wel even apart genoemd worden. Zonder zijn informatie had deze vroegste familie geschiedenis nooit tot stand kunnen komen, en iedereen die een beetje van de geschiedenis van Amsterdam en zijn mensen wil weten, raad ik hartelijk aan dit schitterende werk te kopen.

De meeste originele documenten komen van de tak van de broers Adrianus (Arie) Cornelis Aloijsius  (1886 – 1980) en Johannus (Joop) Jacobus (1898 – 1966), de laatste via de afstammelingen van Aloijsius (Louis) Gerardus Cornelis (1880-1976).

De Inleiding, Hoofdstaat en Oude Genealogie (tot en met  Arnoud 1850-1826) zijn voor iedereen toegankelijk gemaakt, terwijl de moderne genealogieën alleen toegangbaar zijn met toestemming. De moderne genealogie is het complete nageslacht van Arnoud.

Dankzij het Internet is er een overweldigende nieuwe hoeveelheid informatie beschikbaar, met veel tegenstrijdigheden, gaten, fouten, ‘missing links’ en er is dus nog een heleboel te doen. Ook zijn een aantal genealogen en archivarissen, met name van Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Utrecht/Amersfoort, betrokken bij research en transcripties en zorgen voor de kwaliteit controle.

Er zijn echter waarschijnlijk nog een groot aantal onbekende notariële akten, die met name voor de geschiedenis van de vroegste van Huiijsduijnen’s belangrijk zijn, daar veel archieven in Haarlem verloren zijn. Waarschijnlijk over 10 jaar, zal software beschikbaar komen die de notariële akten kunnen inlezen (een internationale ontwikkeling), waarna via Internet gezocht kan worden door al die vele duizenden Akten. Maar dit zal toch wel na 2030 beschikbaar worden gemaakt.

Ook een speciale dankjewel voor alle medewerkers en vrijwilligers van die vele archieven.

In eerste instantie wil ik alle bestaande foto’s, documenten, teksten bij elkaar hebben en toegankelijk maken voor de hele familie en hun nageslacht. Daarna gaat het sorteren, tegenstrijdigheden corrigeren, verifiëren, het opleuken van de droge teksten met referenties en foto’s van start. Dit is nogal een klus en ook verwachten we van de genealogen nog veel meer van met name vroegste genealogische informatie.

Als laatste moeten oude documenten gelezen en vertaald worden, en moet er verder werk in een aantal archieven zoals Haarlem gedaan worden, en Amsterdam voor 1550. Dit is specialisten werk; zie hier de handtekening van onze Stam Grootmoeder Grietgen Goossendr uit 1601. De oudere documenten van de 17e eeuw en vroeger zijn niet makkelijk te lezen !!

Ron Hooft uit Nieuw Zeeland helpt met het coderen, de IT, Websites en fotografie.

Geïnteresseerde familie leden kunnen login details aanvragen voor de Oude en Moderne Genealogie bij de administrator van deze Home Page : tom@hooftvanhuysduynen.com.

Familie kan ook vragen om op de contact lijst gezet te worden zodat de familie direct met elkaar kan communiceren, bijvoorbeeld om een reünie te coördineren of nieuwe ideeën te ventileren.

Commentaar, kritiek, informatie over de familie, alles is zeer welkom.

Tom Hooft van Huijsduijnen

Hooft-redacteur

This is the “Hooft van Huijsduijnen” family Home Page – private to family only and invited guests. All content is under Copyright T.H.M. Hooft van Huijsduijnen and Uitgeverij Verloren, 2021, and no content may be published without permission. No information on the pages of the website may be used other than for private purposes only.

This Home Page contains all known genealogical data, copies, literature,

Hooft van Huysduynen seal in ’24 Gutenberg Siegellack’

notary acts, etc., covering the past 600 years, and date back to the distinguished Amsterdam City Alderman families Baerden, Rijcke DircHooft, and the distinguished Haarlem City Alderman family van Huijsduijnen in the 14e and 15e century respectively. Most of the original documents have been collected by the brothers Adrianus (Arie) Cornelis (1886 – 1980) and Johannus (Joop) Jacobus (1898 – 1966), the latter via documents I have received from the offspring of Aloysius (Louis) Gerardus (1880-1976), all sons of Arnoud.

I am especially grateful to my cousin Jan (Juan) Hooft who made his complete library available to me.

The Introduction (also in English), Family Tree and Older Genealogy (up to and including Arnoud (1850 – 1926) are in the public domain, whereas the Modern can only be accessed with permissions.

The ‘Modern Genealogy’ is the complete offspring of Arnoud onwards.

Because of the Internet, there is now an overwhelming amount of new information available, that offer many contradictions, gaps, errors, and ‘missing links’ and there remains enough work to do for years to come.

In first instance however I wanted to have all known documents, photo’s, texts, into one location and available to primarily the wider family and their offspring. As a next step the sorting, corrections, and the improvements of dry texts with references and photos will be addressed.

Lastly, old documents have to be read, translated and researched, and considerable work in the archives of Haarlem and also Amsterdam before 1550 remains to be done. This will take many many hours of trying to read very old documents. I have added the signature of Grietge Goosendr., our direct ‘Stam Grootmoeder’ that she put to paper in 1601, as an example.

Documents from the 17th and earlier centuries are not easy to read !!!!

Interested familiy may ask for login details from the administrator of this Homepage: tom@hooftvanhuysduynen.com. Family can also request to be put on the contact list, making direct family communication possible in order to e.g. organize reunions, or offer new family information.

Comments, critique, information about the family, all is very welcome.

Tom Hooft van Huijsduijnen

Copyright©️T.H.M. Hooft van Huijsduijnen

Uitgeverij Verloren, 2021